Polityka prywatności

Data ostatniej aktualizacji: 1.1.2023

Zasady

ilogs healthcare GmbH - zwana dalej "ILOGS" - przywiązuje dużą wagę do ochrony danych osobowych użytkowników. Przetwarzając Twoje dane, przestrzegamy aktualnych przepisów europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (DSGVO) z późniejszymi zmianami. Poniżej znajdziesz wyjaśnienie, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy korzystasz z naszej strony internetowej, sklepu internetowego, aplikacji internetowej, aplikacji na smartfony i usług lub kontaktujesz się z naszym wsparciem.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Będziemy okresowo weryfikować i aktualizować niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zgodnie ze zmieniającymi się zmianami prawnymi, technicznymi i biznesowymi. Gdy zaktualizujemy niniejszą informację o ochronie prywatności, datę ostatniej aktualizacji odnotujemy na początku niniejszego oświadczenia. Zachęcamy do okresowego zapoznawania się z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności, aby być na bieżąco z informacjami o tym, jak chronimy dane osobowe użytkowników

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych


Odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest

ilogs healthcare GmbH, Krone Platz 1, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, Austria

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: datenschutz@ilogs.care lub bezpośrednio do naszego inspektora ochrony danych:

ilogs healthcare GmbH Attn: Andreas Jansa, Data Protection Krone Platz 1 9020 Klagenfurt am Wörthersee Austria

Jakie dane są zbierane od użytkownika i w jaki sposób

W zależności od celu, w jakim użytkownik kontaktuje się z nami i sposobu, w jaki to robi, lub od tego, z którego z naszych produktów korzysta, użytkownik może przekazywać nam dane, które będą przez nas przetwarzane.

Poniżej znajduje się przegląd danych, które można nam przekazywać za pośrednictwem poszczególnych kanałów.

 

Jakie kanały są wykorzystywane do zbierania danych?

Możesz skontaktować się z nami na różne sposoby. Dane są zbierane od użytkownika w celu świadczenia naszych usług. Obejmuje to naszą stronę internetową, sklep internetowy, aplikację internetową, aplikacje na smartfony (James App i James Chat App) i usługi, a także kontakt z naszym działem pomocy technicznej.

Dane przekazywane nam przez użytkownika

Podczas korzystania z naszych narzędzi i usług użytkownik może przekazywać nam następujące dane osobowe:

- Dane podstawowe, takie jak imię, nazwisko, nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, pozdrowienie

- Dane kontaktowe, takie jak adres rozliczeniowy, adres dostawy, adres domowy, adres e-mail, telefon

- Dane logowania, takie jak nazwa użytkownika, hasło do naszych systemów

- Dane komunikacyjne dotyczące tekstów i obrazów wysyłanych i odbieranych za pośrednictwem naszych funkcji czatu

Dane zbierane automatycznie od użytkownika

Oprócz danych przekazanych nam przez użytkownika gromadzone są następujące dane:

- Dane techniczne, takie jak adres MAC i IP, typ przeglądarki, system operacyjny, typ urządzenia, za pomocą którego użytkownik uzyskuje dostęp do naszych witryn internetowych i aplikacji.

- Dane dotyczące korzystania z funkcji używanych w naszych witrynach internetowych i aplikacjach

- Treść rozmów z naszym działem pomocy technicznej może być zapisywana w zgłoszeniach do dalszych działań.

Dane stron trzecich

W przypadku przekazania nam danych od osób trzecich, takich jak dane osoby objętej opieką i kontaktów alarmowych lub kontaktów czatowych i wideo, należy upewnić się, że uzyskano zgodę osób, których dane dotyczą, na przekazanie nam ich danych.

Jak chronimy dane użytkowników

Miejsce przetwarzania danych

Dane użytkownika są przetwarzane na terenie UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Obecnie jest to centrum danych w Austrii posiadające certyfikaty ISO 9001:2015 oraz ISO 27001:2013. Transfer danych z zegara do centrum danych jest szyfrowany.

Środki techniczne i organizacyjne (TOM)

TOM są wdrażane przez ILOGS zgodnie z RODO. Są one stale oceniane pod kątem wykonalności i stanu techniki oraz, w razie potrzeby, ulepszane i podnoszone do wyższego poziomu bezpieczeństwa i ochrony.

W jakich celach przetwarzane są dane użytkownika?

Dane zebrane od użytkownika będą przetwarzane w następujących konkretnych celach. Jednocześnie mogą mieć zastosowanie inne cele.

- Dostarczanie produktu i usług

- Opłaty za nasze usługi

- Komunikacja z użytkownikiem w związku z jego zapytaniami

- Ulepszanie naszych produktów i usług

- Marketing: możemy informować użytkownika o nowych produktach za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Ujawnianie informacji stronom trzecim

Aby móc świadczyć nasze usługi, korzystamy z pomocy zewnętrznych systemów i dostawców w kilku obszarach, z których niektóre przetwarzają dla nas dane osobowe użytkowników. Poniżej znajduje się lista zewnętrznych dostawców i systemów, z których korzystamy.

- Centrum telefoniczne BringOff Assistance OG do obsługi alarmów w Austrii

- ServiceCall AG Centrum telefoniczne do obsługi alarmów w Niemczech

- Microsoft 365 do przetwarzania zapytań przez e-mail

- Atlassian Jira do przetwarzania zgłoszeń do nas (również przez telefon i e-mail)

Google Analytics do analizowania aktywności na naszej stronie internetowej

- WooCommerce do przetwarzania zakupów w naszym sklepie internetowym

- GoCardless do przetwarzania płatności SEPA

- QuickBlox do przetwarzania połączeń wideo, a także wysyłanych i odbieranych obrazów i tekstów na czacie

Jak długo dane będą przetwarzane?

Będziemy przechowywać zebrane od użytkownika dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne ze względów biznesowych i/lub prawnych i/lub tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej polityce prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo (na przykład do celów podatkowych, prawnych, księgowych lub innych).

Jeśli nie ma uzasadnionej potrzeby biznesowej przetwarzania danych osobowych użytkownika i nie są one już wymagane do świadczenia naszych usług, usuniemy je nieodwołalnie po upływie 90 dni.

Pliki cookie

Pliki cookie są wykorzystywane na stronie internetowej lub w oprogramowaniu zainstalowanym na serwerze. Pliki cookie to pliki tekstowe, które odbierają informacje i umożliwiają korzystanie z zaawansowanych funkcji. (Pliki cookie przechowują tylko niezbędne informacje i nie mogą powodować żadnych uszkodzeń komputera. Użytkownik może samodzielnie określić okres przechowywania plików cookie w profilu przeglądarki i w dowolnym momencie samodzielnie usunąć pliki cookie ze swojego komputera. Pliki cookie są technicznie niezbędne do zapewnienia pełnej funkcjonalności tej witryny przez cały czas.

Prawa użytkownika do ochrony danych

Prawa te przysługują również użytkownikowi końcowemu, który zawarł umowę z dystrybutorem ILOGS.


Osoby, których dane dotyczą, są informowane o szczegółach przetwarzania danych i przysługujących im prawach (kto/co/kiedy/gdzie/jak/dlaczego).


Prawo do informacji 
Zapewniamy możliwość uzyskania informacji o tym, które dane osoby, której dane dotyczą, są przechowywane lub przetwarzane oddzielnie od danych innych osób.

Prawo do sprostowania
Aby uniknąć nieprawidłowych ocen.

Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym").
W przypadku braku konieczności, zgody i zgodności z prawem. Dane osobowe muszą również zostać ponownie usunięte po wygaśnięciu (np. po zakończeniu relacji biznesowych).

Prawo do ograniczenia przetwarzania Na czas trwania audytów lub zabezpieczenia roszczeń prawnych. Bez ich usuwania musi istnieć możliwość wyłączenia danych z przetwarzania.

Prawo do przekazywania danych Dane dotyczące osoby fizycznej muszą być przekazywane innym usługodawcom i usługodawcom na żądanie. Musi się to odbywać automatycznie lub w ustrukturyzowanej formie.

Prawo do sprzeciwu W przypadku wyższych interesów osoba, której dane dotyczą, może zabronić przetwarzania swoich danych.


Prawo do złożenia skargi Jeśli użytkownik uważa, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy o ochronie danych lub jego prawa do ochrony danych zostały w inny sposób naruszone, może złożyć skargę do organu nadzorczego. W Austrii jest to organ ochrony danychhttps://www.dsb.gv.at.

Prośba o prezentację

Dla zainteresowanych ilogs oferuje prezentację systemu online. Składa się ona ze slajdów PowerPoint wyjaśniających podstawy SafeMotion, a także demonstracji portalu administratora, portalu maganera/opiekuna i aplikacji mobilnej. Zapewniamy również informacje na temat dostępnych urządzeń, procedur wdrażania, opcji szkoleniowych i obsługi klienta. Po podpisaniu umowy próbnej oferujemy dwutygodniowy bezpłatny dostęp do wersji próbnej systemu.

©2023 by ilogs healthcare GmbH