Ogólne warunki handlowe (OWH)

1. Zakres i ważność

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe ilogs healthcare GmbH - zwane dalej"ILOGS" - dla klientów korporacyjnych (B2B) - zwane dalej "OWH" - obowiązują zawsze, chyba że odpowiednie postanowienia zostaną zawarte w umowach z partnerem umownym - zwanym dalej "Klientem".

Kolejność obowiązywania jest następująca:

1. Indywidualne ustalenia w umowach z klientami 2.
Ogólne warunki handlowe ILOGS 3.

Wszystkie zamówienia i umowy są prawnie wiążące tylko wtedy, gdy zostaną potwierdzone na piśmie przez ILOGS i podpisane przez spółkę. Warunki zakupu klienta są niniejszym wyłączone dla niniejszej transakcji prawnej i całej relacji biznesowej. Oferty zawsze mogą ulec zmianie.

2. Obiekt

Niniejsze OWS regulują przekazywanie i użytkowanie, a także obsługę i konserwację Materiałów Licencjonowanych ILOGS.

Materiały licencjonowane w rozumieniu niniejszych OWS obejmują standardowe i indywidualne oprogramowanie w formie nadającej się do odczytu maszynowego wraz z powiązaną dokumentacją.

ILOGS udziela klientowi niezbywalnego i niewyłączalnego prawa do korzystania z Materiałów Licencyjnych na określonych maszynach i w określonych lokalizacjach oraz do świadczenia usług w tym celu na następujących warunkach.

Umowa między ILOGS a klientem zostaje zawarta, gdy klient podpisze umowę kupna, wynajmu lub konserwacji lub pisemne zamówienie.

3. Wydajność i testowanie


3.1 Oprogramowanie
standardowe W przypadku programów standardowych klient potwierdza znajomość zakresu usług zamówionych programów poprzez podpisanie umowy zakupu.


3.2 Oprogramowanie indywidualne Oprogramowanie indywidualne jest tworzone zgodnie z rodzajem i zakresem informacji i dokumentów dostarczonych w całości przez klienta. Podstawą do jego utworzenia jest pisemny opis usługi. Klient sprawdza tę specyfikację wydajności pod kątem poprawności i kompletności oraz oznacza ją swoją akceptacją. Żądania zmian pojawiające się w późniejszym terminie mogą prowadzić do oddzielnych uzgodnień terminowych i cenowych.

3.3 ASP lub SaaS

ILOGS oferuje również obsługę systemu w nowoczesnym centrum danych dla swoich produktów licencyjnych. Odbywa się to w formie "Application Service Providing" lub jako klasyczne rozwiązanie w chmurze ("Software-as-a-Service").

Przestrzeganie uzgodnionych terminów płatności jest niezbędnym warunkiem realizacji umowy przez ILOGS. W przypadku opóźnienia w płatności klient jest zobowiązany do zapłaty odsetek za zwłokę, począwszy od drugiego upomnienia.

3.4 Odbiór
Klient dokona odbioru najpóźniej cztery tygodnie po dostarczeniu indywidualnego oprogramowania lub operacji (w formie SaaS lub ASP). Zostanie to potwierdzone przez klienta w protokole.

Jeśli klient pozwoli, aby okres czterech tygodni upłynął bez akceptacji, usługa zostanie uznana za zaakceptowaną w dniu zakończenia wspomnianego okresu.

Wszelkie występujące wady, tj. odstępstwa od zatwierdzonego opisu usługi, muszą być odpowiednio udokumentowane przez klienta i zgłoszone ILOGS na piśmie. Jeśli wystąpią istotne wady zgłoszone na piśmie, tj. nie można rozpocząć lub kontynuować rzeczywistej pracy, wymagany jest nowy odbiór po usunięciu wad. Klient nie jest uprawniony do odmowy odbioru z powodu drobnych wad.

4. Poziomy usług (SLA)

Für die Meldung von Störungen steht ein web-basiertes Trouble Ticket System und für Fehler der Kategorie 1 eine Hotline zur Verfügung.

4.1. Fehlerklassen

Blocker/Kritisch (= Klasse/Kategorie 1)
Die zweckmäßige Nutzung eines oder mehrerer Softwaremodule oder des IT-Gesamtsystems ist nicht möglich oder unzumutbar eingeschränkt. Der Fehler hat schwerwiegenden Einfluss auf die Geschäftsabwicklung oder Sicherheit. Das sind vor allem Fehler, die eine weitere Verarbeitung ausschließen.

Funktionsbezogene Beispiele: Systemstillstand ohne Wiederanlauf, Datenverlust/Datenzerstörung, falsche Ergebnisse bei zeitkritischer Massenverarbeitung von Daten.

Maßnahmen: Der Beginn der Fehleranalyse ist in Kapitel 4.3 beschrieben. Diese Fehler werden zumeist mit Hotfixes, Patches oder Konfigurationsänderungen behoben. Eine telefonische Kontaktaufnahme mit ILOGS ist in diesem Fall zwingend erforderlich!


Schwer (= Klasse/Kategorie 2)
Die zweckmäßige Nutzung zumindest eines oder mehrerer Softwaremodule ist ernstlich eingeschränkt. Der Fehler hat wesentlichen Einfluss auf die Geschäftsabwicklung oder Sicherheit, lässt aber eine Weiterarbeit zu.

Funktionsbezogene Beispiele: Falsche oder inkonsistente Verarbeitung, spürbare Unterschreitung der vereinbarten Leistungsdaten des IT-Systems, Häufung von kurzfristigen Störungen des IT-Betriebs.

Maßnahmen: Der Beginn der Fehleranalyse ist in Kapitel 4.3 beschrieben. Diese Fehler werden zumeist mit Hotfixes, Patches oder Konfigurationsänderungen behoben.


Niedrig (= Klasse/Kategorie 3)
Die zweckmäßige Nutzung eines oder mehrerer Softwaremodule ist leicht eingeschränkt. Der Fehler hat unwesentlichen Einfluss auf die Geschäftsabwicklung oder Sicherheit, lässt jedoch eine weitere Verarbeitung uneingeschränkt zu.

Funktionsbezogene Beispiele:
Falsche Fehlermeldung/ein Programm geht in einen Wartezustand und kann nur durch Betätigen einer Taste wieder aktiviert werden.

Maßnahmen:
ILOGS beginnt in angemessener Zeit mit der Bearbeitung des Fehlers durch qualifiziertes Personal und sorgt, soweit möglich, für eine Korrektur der Fehlerursache – z. B. durch eine Konfigurationsänderung der Software, Behebung von Softwarefehlern im Rahmen der Release Politik.


Trivial (= Klasse/Kategorie 4)
Die zweckmäßige Nutzung eines oder mehrerer Softwaremodule ist ohne Einschränkung möglich. Der Fehler hat keinen oder nur geringfügigen Einfluss auf die Geschäftsabwicklung oder Sicherheit. Das sind vor allem Schönheitsfehler oder Fehler, die von Mitarbeitern des LN selbst umgangen werden können.

Funktionsbezogene Beispiele: Störende zusätzliche Ausgaben am Bildschirm, Dokumentationsfehler oder Schreibfehler.

Maßnahmen: ILOGS sorgt ohne besondere Priorität im Rahmen geplanter vorbeugender Wartung oder der Release Politik für die Fehlerbehebung.


4.2. Ausfallshäufigkeit und Verfügbarkeit
ILOGS garantiert eine 99-prozentige, durchschnittliche Verfügbarkeit der Software innerhalb der Wartungsbereitschaftszeiten. Diese sind an den österreichischen Werktagen von Montag bis Donnerstag, jeweils von 08:00 bis 16:00 Uhr. Freitags von 08:00 bis 13:00 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten wird der Betrieb weiterhin angeboten, unterliegt jedoch keiner garantierten Verfügbarkeit.

Liegt der Fehler am zugrundeliegenden System (Hardware, Betriebssystem, SQL-Server, Netzwerk, etc.) zählt das nicht als Ausfall im Sinne der Verfügbarkeit.

Das System gilt als ausgefallen, wenn ein Fehler der Klasse 1 vorliegt und mehr als 25% der Anwender an ihren Arbeitsplätzen während der Betriebszeiten nicht arbeiten können.


4.3. Wartungsbereitschaft und Reaktionszeiten
Sofern nicht anders vereinbart, bietet ILOGS eine Wartungsbereitschaft (Supportbereitschaft) in den Wartungsbereitschaftszeiten. Vorbeugende Wartung und Änderungen des Systems werden entweder mit dem Kunden gesondert vereinbart oder finden von Montag bis Freitag zwischen 19 und 22 Uhr statt. In dieser Zeit kann es zu Beeinträchtigungen des Betriebes kommen.

Die Reaktionszeit ist der Zeitraum ab der Verständigung von ILOGS durch den Kunden bis zur schriftlichen (per Ticketsystem) oder telefonischen Kontaktaufnahme von ILOGS mit dem Kunden. Fällt der Zeitraum der Reaktionszeit über die Grenze der Wartungsbereitschaft läuft die Reaktionszeit mit Beginn der Wartungsbereitschaft am nächsten Tag weiter.

Die Reaktionszeiten betragen bei Fehler der Klasse 1 binnen zwei Stunden und bei Fehler der Klasse 2 binnen vier Stunden.


4.4. Fehlerbehebungszeit
Für Fehler der Klasse 1 und Klasse 2 wird binnen zwei Stunden ab bestätigter Fehlermeldung mit der Behebung des Fehlers begonnen.


4.5. Sicherheit
Das System ist mit allgemein üblichen Sicherheitsvorkehrungen gegen Hacker und Viren ausgestattet.

5. Termin dostawy

Uzgodnione terminy dostawy mogą zostać dotrzymane wyłącznie w przypadku, gdy klient dostarczy wszystkie niezbędne prace i dokumenty w całości, w szczególności zatwierdzony opis usługi zgodnie z punktem 3.2, w terminach określonych przez ILOGS. ILOGS nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie i wzrost kosztów wynikających z nieprawidłowych, niekompletnych lub później zmienionych informacji lub dokumentów, które nie mogą prowadzić do zwłoki ILOGS. Wszelkie wynikające z tego dodatkowe koszty ponosi klient.

6. Ceny i płatności

Wszystkie ceny podane są w euro bez podatku VAT.

Faktury wystawione przez ILOGS, w tym podatek VAT, są płatne bez potrąceń i bez opłat nie później niż dwa tygodnie po otrzymaniu faktury. W przypadku zamówień obejmujących kilka jednostek (np. programy i/lub szkolenia, realizacja w etapach częściowych), ILOGS ma prawo do wystawienia faktury po dostarczeniu każdej pojedynczej jednostki lub usługi.

Przestrzeganie uzgodnionych terminów płatności stanowi istotny warunek realizacji umowy przez ILOGS. W przypadku opóźnienia w płatności klient jest zobowiązany do zapłaty odsetek za zwłokę w wysokości 10% rocznie od drugiego upomnienia. ILOGS zastrzega sobie prawo do dochodzenia dalszego odszkodowania za zwłokę. W każdym przypadku kontrahent musi zwrócić wszelkie niezbędne i odpowiednie koszty upomnień i windykacji.

Zastrzeżenia dotyczące fakturowanych roszczeń muszą zostać zgłoszone przez klienta na piśmie w ciągu dwóch tygodni od daty wystawienia faktury, w przeciwnym razie roszczenia zostaną uznane za zaakceptowane. Zastrzeżenia nie stanowią przeszkody dla wymagalności kwoty faktury.

Ponadto, w przypadku opóźnień w płatnościach, ILOGS ma prawo zawiesić świadczenie usług w ramach umów za pisemnym powiadomieniem kontrahenta zalegającego z płatnościami do czasu dokonania pełnej płatności.

Wskazane opłaty są waloryzowane na podstawie austriackiego wskaźnika cen konsumpcyjnych CPI 2005.

7 Prawa autorskie i użytkowanie

Wszelkie prawa do Materiałów Licencyjnych, w tym do wszystkich kopii Materiałów Licencjonowanych nadających się do odczytu maszynowego, wykonanych przez Klienta, nawet jeśli zostały edytowane, przetłumaczone, niezmienione lub połączone z innymi programami, pozostają własnością ILOGS. Klient jest zobowiązany do umieszczenia informacji o prawach autorskich ILOGS na wszystkich takich kopiach. Klient zobowiązuje się do nieudostępniania materiałów licencyjnych - w tym kopii wszelkiego rodzaju, bez ograniczeń czasowych - osobom trzecim. Jakiekolwiek ujawnienie, które mimo to ma miejsce, w tym w trakcie likwidacji firmy lub upadłości, ale także krótkoterminowe przekazanie w celu produkcji reprodukcji, skutkuje roszczeniami odszkodowawczymi, przy czym w takim przypadku wypłacane jest pełne zadośćuczynienie.

Klient zgadza się, że zamówione przez niego oprogramowanie lub jego części mogą być ponownie wykorzystane do ogólnego użytku przez ILOGS. Umożliwia to tworzenie indywidualnego oprogramowania w sposób bardziej opłacalny.

8. Prawo do odstąpienia od umowy

W przypadku przekroczenia uzgodnionego terminu dostawy z wyłącznej winy ILOGS, klient ma prawo odstąpić od zamówienia oprogramowania listem poleconym, jeśli uzgodniona usługa nie zostanie dostarczona w zasadniczych częściach w rozsądnym okresie karencji bez winy klienta.

Siła wyższa, spory pracownicze, klęski żywiołowe i blokady transportowe zwalniają ILOGS z obowiązku dostawy lub umożliwiają zmianę terminu dostawy.

Anulowanie umowy przez klienta jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą ILOGS. Jeśli ILOGS wyrazi zgodę na anulowanie umowy, ma prawo naliczyć opłatę za anulowanie w wysokości 10% ceny zakupu lub czynszu przez okres dwóch lat, oprócz świadczonych usług i poniesionych kosztów.

9. Gwarancja

Zwracmy się uwagę, że zgodnie z aktualnym stanem wiedzy nie jest możliwe wykluczenie błędów w programach komputerowych we wszystkich warunkach użytkowania. Przedmiotem niniejszej gwarancji jest to, że materiał licencyjny używany i nieprzetworzony przez klienta, zgodnie z opisem w informacjach o produkcie lub ofercie, jest zasadniczo użyteczny i zasadniczo działa zgodnie z załączonymi materiałami pisemnymi.

Sześciomiesięczny okres gwarancji rozpoczyna się wraz z dostawą lub odbiorem. Zgłoszenia wad są ważne tylko wtedy, gdy dotyczą powtarzalnych wad i są udokumentowane na piśmie w ciągu czterech tygodni od dostawy uzgodnionej usługi. W przypadku uzasadnionych zawiadomień o wadach, wady zostaną usunięte w rozsądnym terminie, przy czym klient umożliwi podjęcie wszelkich środków niezbędnych do zbadania i usunięcia wad.

Poprawki i uzupełnienia, które okażą się konieczne do momentu przekazania uzgodnionej usługi z powodu usterek organizacyjnych i programistycznych, za które odpowiada ILOGS, zostaną wykonane przez ILOGS bezpłatnie.

Pomoc, diagnozowanie błędów oraz usuwanie błędów i usterek, za które odpowiada klient, a także inne poprawki, zmiany i uzupełnienia są wykonywane przez ILOGS odpłatnie. Dotyczy to usuwania usterek, jeśli zmiany w materiale licencyjnym lub podstawowej infrastrukturze (np. systemie operacyjnym, bazie danych itp.) zostały wprowadzone przez samego klienta lub przez stronę trzecią.

ILOGS dołoży wszelkich starań, aby pomóc Klientowi w usunięciu takich zakłóceń. ILOGS nie gwarantuje jednak wyników osiągniętych dzięki wsparciu programu ani usunięcia wszystkich usterek.

Z powodów wymienionych w pierwszym akapicie nie można zagwarantować, że materiał licencyjny jest wolny od błędów. W szczególności ILOGS nie gwarantuje, że funkcje programu spełnią wymagania klienta lub będą współpracować w ramach wyboru dokonanego przez klienta.

10. Roszczenia klienta i odpowiedzialność

Odpowiedzialność ILOGS za materiał licencjonowany lub działanie jest ograniczona do zwrotu ceny zakupu lub, w przypadku modelu operacyjnego w formie ASP lub SaaS, maksymalnie sześciu opłat miesięcznych.

Gwarancja traci ważność, jeśli wada Materiału Licencjonowanego powstała w wyniku późniejszego uszkodzenia, niewłaściwego użycia lub nadużycia.10.

10.1 Brak odpowiedzialności za szkody następcze
W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, wszelkie roszczenia odszkodowawcze wobec ILOGS (w tym, bez ograniczeń, roszczenia z tytułu utraty zysków, przerwania działalności gospodarczej, utraty informacji firmowych lub innych strat pieniężnych) wynikające z użytkowania lub niemożności użytkowania Materiału Licencjonowanego (błędy oprogramowania, nieprawidłowe działanie ASP itp.) są wykluczone

.10.2 Odpowiedzialność prawna ILOGS ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania, gwarancji, zamiaru oszustwa, uszczerbku na życiu, ciele i zdrowiu w ramach przepisów prawa.

11. Zakaz pozyskiwania klientów

Strony umowy zobowiązują się do wzajemnej lojalności. Zobowiązują się do powstrzymania się od jakiegokolwiek nakłaniania i zatrudniania - również za pośrednictwem osób trzecich - pracowników, którzy pracowali przy wykonaniu zamówień, drugiego partnera umowy przez okres obowiązywania umowy i dwanaście miesięcy po jej rozwiązaniu. Strona umowy, która naruszy ten obowiązek, będzie zobowiązana do zapłaty odszkodowania w wysokości jednego rocznego wynagrodzenia brutto pracownika.

12 Ochrona danych i poufność

Klient i ILOGS zobowiązują się do zachowania poufności w odniesieniu do kwestii technicznych, handlowych i personalnych drugiej strony umowy oraz do nieujawniania żadnych informacji osobom trzecim. Klient zapewnia ILOGS, że pisemne koncepcje lub oferty skierowane do niego oraz ich treść będą traktowane jako poufne od momentu ich pierwszego otrzymania. W szczególności wyklucza to ujawnianie lub przekazywanie koncepcji, ofert lub ich części osobom trzecim. Zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje również przez czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy lub porozumienia.

13. Okres obowiązywania umowy

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana listem poleconym z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia do dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

Jednakże obie strony wyraźnie zrzekają się prawa do rozwiązania umowy przed upływem 12 miesięcy od przyjęcia i kompletnej dostawy lub wdrożenia zamówionej ilości. Nie narusza to niezbędnego prawa do rozwiązania umowy z ważnego powodu. Za ważny powód uznaje się w szczególności niezdolność do działania drugiej strony umowy.
Jeżeli klient chce rozwiązać umowę przed terminem z innych przyczyn, umowę uznaje się za rozwiązaną z chwilą przyjęcia oświadczenia przez drugą stronę, z zastrzeżeniem następującego warunku: W przypadku przedterminowego rozwiązania umowy z innych przyczyn przez klienta, ILOGS ma prawo do co najmniej połowy bieżących opłat, które byłyby nadal należne za okres odstąpienia od rozwiązania umowy, niezależnie od wystąpienia i udowodnienia jakiejkolwiek szkody poniesionej przez ILOGS lub winy strony rozwiązującej umowę.

14. Billing

14.1 Rozpoczęcie fakturowania W przypadku oprogramowania standardowego fakturowanie odbywa się po dostawie. W przypadku oprogramowania indywidualnego i ASP/SaaS fakturowanie rozpoczyna się w dniu odbioru.

14.2 Billing. 
O ile nie uzgodniono inaczej, rozliczana jest liczba urządzeń, na którą złożono zamówienie. W drodze pisemnego pisemnych uzgodnień możliwe jest przyjęcie planu wdrożenie rozłożonego w czasie i fakturowanie proporcjonalne do liczby aktyowanych urządzeń..

15 Klauzula salwatoryjna

Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych OWS są lub staną się nieważne lub niedopuszczalne, nie będzie to miało wpływu na pozostałą treść niniejszej umowy. Strony umowy będą współpracować w celu znalezienia postanowienia, które będzie jak najbardziej zbliżone do nieważnych postanowień.

16. Standardowe godziny pracy

Dzień roboczt trwa osiem godzin. Rozpoczyna się się o 8:00 rano i kończy o 17:00, wliczając w to przerwę.

17. Zmiany nazwy i adresu

Klient musi niezwłocznie powiadomić ILOGS na piśmie o wszelkich zmianach nazwy firmy lub adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie, dokumenty uznaje się za otrzymane przez klienta, jeśli zostały wysłane na adres ostatnio podany przez klienta.

18 Jurysdykcja i postanowienia końcowe

Miejscem jurysdykcji dla obu stron we wszystkich sporach wynikających bezpośrednio lub pośrednio z niniejszej umowy jest siedziba ILOGS.

O ile nie uzgodniono inaczej, przepisy ustawowe mające zastosowanie między zarejestrowanymi przedsiębiorcami zgodnie z prawem austriackim mają zastosowanie również wtedy, gdy zamówienie jest realizowane za granicą. W przypadku sprzedaży na rzecz konsumentów w rozumieniu ustawy o ochronie konsumentów powyższe przepisy mają zastosowanie wyłącznie w zakresie, w jakim ustawa o ochronie konsumentów nie przewiduje obowiązkowo innych przepisów.

Status: 01.02.2022

Prośba o prezentację

Dla zainteresowanych ilogs oferuje prezentację systemu online. Składa się ona ze slajdów PowerPoint wyjaśniających podstawy SafeMotion, a także demonstracji portalu administratora, portalu maganera/opiekuna i aplikacji mobilnej. Zapewniamy również informacje na temat dostępnych urządzeń, procedur wdrażania, opcji szkoleniowych i obsługi klienta. Po podpisaniu umowy próbnej oferujemy dwutygodniowy bezpłatny dostęp do wersji próbnej systemu.

©2023 by ilogs healthcare GmbH